+48 52 522 21 67

  Doradztwo biznesowe

  Oferta KAELMO w zakresie usług konsultingowych

  Doradztwo biznesowe

  Wiedza i doświadczenia konsultanów KAELMO przyspieszają i zwiększają skuteczność realizowanych projektów

  Konsultanci KAELMO łączą wiedzę informatyczną i ekonomiczną oraz doświadczenie z realizacji projektów IT i doradczych dla wielu firm i organizacji od branży bankowo-finansowej przez sektor publiczny aż do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

  Usługi doradcze obejmują

  Bazując na bogatym doświadczeniu w pozyskiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, poprzez nasze usługi doradcze zapewniamy klientom uzyskanie spójnej koncepcji biznesowej planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych źródeł finansowania dla tych projektów.

  W zakres usług konsultingowych związanych z pozyskiwaniem środów UE wchodzą m.in.:

  • opracowanie strategii inwestycyjnej z uwzględnieniem możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy UE
  • doradztwo przy doborze źródeł dofinansowania dla planowanych projektów inwestycyjnych
  • opracowywanie biznes planu oraz studium wykonalności planowanej inwestycji
  • kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na regionalne i krajowe konkursy o dofinansowanie unijne
  • doradztwo przy aplikowaniu o środki na projekty badawczo-rozwojowe z budżetu Państwa oraz Komisji Europejskiej
  • audyt całości lub poszczególnych elementów dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego
  • przygotowanie protestów i odwołań od negatywnych decyzji dotyczących procesu aplikowania o dotację

  Wybór firmy KAELMO to gwarancja rzetelnego podejścia do realizowanej usługi, zawsze nastawionego na osiągnięcie korzyści dla klienta.

  Każda firma, która realizowała projekt dofinansowany z UE ma świadomość, że uzyskanie dofinansowania na realizację projektu, to tylko połowiczny sukces. Specyfika takich projektów, niestety często przygotowywanych przez konsultantów oderwanych od rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych beneficjenta, połączona z odmiennymi wymaganiami różnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi sprawia, że prawidłowe prowadzenie i rozliczenie projekut staje się większym wyzwaniem niż pozyskanie dofinansowania.

  Nasze usługi w zakresie prowadzenia projektu obejmują:

  • zarządzanie projektem inwestycyjnym
  • przygotowywanie wniosków o płatność
  • zapewnienie profesjonalnej komunikacji z opiekunem projektu z instytucji pośredniczącej lub zarządzającej projektem
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w celu wyboru Wykonawcy
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań z tytułu zamówień publicznych
  • przygotowanie do kontroli prawidłowości realizacji projektu
  • przygotowanie do poprojektowej kontroli trwałości projektu

  Wybór firmy KAELMO to gwarancja sprawdzonego partnera, którego celem nadrzędnym jest sukces projektu.

  Oferujemy usługę profesjonalnego zarządzania projektem inwestycyjnym z wykorzystaniem metodyki Prince2. Dzięki posiadaniu certyfikatów Prince2 Fundation oraz Practitioner zapewniamy wysoką jakość usługi oraz spełnienie wymogów formalnych często występujących w przetargach publicznych.

  W zależności od potrzeb klienta, nasze usługi mogą obejmować:

  • Kompleksowe zarządzanie projektem zgodnie z metodyką Prince2
  • Opracowanie dokumentacji zarządzania projektem zgodnie z metodyką Prince2
  • Dostosowanie metodyki Prince2 do specyfiki Inwestora i rodzaju realizowanego projektu
  • Doradzanie Komitetowi Sterującemu lub Kierownikowi Projektu w wybranych etapach realizacji projektu
  • Audyt projektu w celu oceny zgodności z metodyką Prince2
  • Zarządzanie portfelem projektów

  Wybór firmy KAELMO to gwarancja wysokiej jakości usług oraz umiejętności dostosowania teorii do praktycznych potrzeb klienta oraz projektu.

  Analiza biznesowa i systemowa, to fazy realizacji projektów informatycznych, które często są pomijane lub realizowane w celu tzw. „odchaczenia”, ponieważ ich rola wciąż jest niezrozumiała przez osoby decydujące o kształcie projektu. W naszej ocenie rzetelne przeprowadzenie etapu analizy biznesowej i systemowej, znacznie upraszcza projektowanie i prace programistyczne w projekcie. A dodatkowo, oprócz tego, że od początku zapewnia precyzyjne wymagania funkcjonalne, to również zapewnia uwzględnienie w projektowaniu przyszłych potrzeb rozwojowych systemu informatycznego.

  Analiza biznesowa i systemowa może obejmować:

  • Opracowanie uzasadnienia biznesowego realizacji projektu
  • Opracowanie celów i szczegółowych wymagań biznesowych
  • Wypracowanie wskaźników osiągnięcia celów projektu
  • Wytworzenie dokumentacji przypadków użycia
  • Wytworzenie dokumentacji scenariuszy i przypadków testowych
  • Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej
  • Zaprojektowanie interfejsu użytkownika
  • i inne zadania związane z analityczną częścią projektów informatycznych.

  Wybór firmy KAELMO to gwarancja doświadczonego partnera rozumiejącego w projekcie zarówno potrzeby Użytkownika jak i Wykonawcy.

  Zanim programiści rozpoczną pracę nad systemem informatycznym istnieje możliwość takiego zaplanowania architektury systemu, która zapewni efektywne spełnienie potrzeb biznesowych i funkcjonalnych klienta oraz umożliwi przyszłą rozbudowę systemu.

  Oferujemy wiedzę i doświadczenie naszych architektów i projektantów rozwiązań informatycznych w zakresie:

  • optymalnego doboru technologii wytworzenia systemu
  • zaprojektowania architektury technicznej rozwiązania
  • opracowania dokumentacji projektowej systemu
  • wytworzenia dokumentacji technicznej projektu

  Wybór konsultantów firmy KAELMO to gwarancja profesjonalnej kadry, świadomej wpływu odpowiedniego podejścia do architektury systemu na jego przyszłą eksploatację i rozwój.

  Więcej informacji?

  Zadzwoń

  TEL: +48 606 877 334

  Informacje nt. oferty KAELMO w zakresie Doradztwa biznesowego

  Wypełnij formularz

  Skontaktujemy się, żeby przedstawić szczegóły naszej oferty

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nr telefonu lub Adres email (wymagane)