+48 606 877 334

Doradztwo biznesowe

OFERTA KAELMO W ZAKRESIE USŁUG KONSULTINGOWYCH

Doradztwo biznesowe

Wiedza i doświadczenia konsultantów KAELMO przyspieszają i zwiększają skuteczność realizowanych projektów

Konsultanci KAELMO łączą wiedzę informatyczną i ekonomiczną oraz doświadczenie z realizacji projektów IT i doradczych dla wielu firm i organizacji od branży bankowo-finansowej przez sektor publiczny aż do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Usługi doradcze KEAELMO obejmują

Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy UE

Bazując na bogatym doświadczeniu w pozyskiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, poprzez nasze usługi doradcze zapewniamy klientom uzyskanie spójnej koncepcji biznesowej planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych źródeł finansowania dla tych projektów.

W zakres usług konsultingowych związanych z pozyskiwaniem środków UE wchodzą m.in.:

 • opracowanie strategii inwestycyjnej z uwzględnieniem możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy UE
 • doradztwo przy doborze źródeł dofinansowania dla planowanych projektów inwestycyjnych
 • opracowywanie biznes planu oraz studium wykonalności planowanej inwestycji
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na regionalne i krajowe konkursy o dofinansowanie unijne
 • doradztwo przy aplikowaniu o środki na projekty badawczo-rozwojowe z budżetu Państwa oraz Komisji Europejskiej
 • audyt całości lub poszczególnych elementów dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego
 • przygotowanie protestów i odwołań od negatywnych decyzji dotyczących procesu aplikowania o dotację

Wybór firmy KAELMO to gwarancja rzetelnego podejścia do realizowanej usługi, zawsze nastawionego na osiągnięcie korzyści dla klienta.

Rozliczanie projektów wspartych środkami UE

Każda firma, która realizowała projekt dofinansowany z UE ma świadomość, że uzyskanie dofinansowania na realizację projektu, to tylko połowiczny sukces. Specyfika takich projektów, niestety często przygotowywanych przez konsultantów oderwanych od rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych beneficjenta, połączona z odmiennymi wymaganiami różnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi sprawia, że prawidłowe prowadzenie i rozliczenie projeku staje się większym wyzwaniem niż pozyskanie dofinansowania.

Nasze usługi w zakresie prowadzenia projektu obejmują:

 • zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • przygotowywanie wniosków o płatność
 • zapewnienie profesjonalnej komunikacji z opiekunem projektu z instytucji pośredniczącej lub zarządzającej projektem
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w celu wyboru Wykonawcy
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań z tytułu zamówień publicznych
 • przygotowanie do kontroli prawidłowości realizacji projektu
 • przygotowanie do po projektowej kontroli trwałości projektu

Wybór firmy KAELMO to gwarancja sprawdzonego partnera, którego celem nadrzędnym jest sukces projektu.

Zarządzanie projektem zgodnie z zasadami Prince2

Oferujemy usługę profesjonalnego zarządzania projektem inwestycyjnym z wykorzystaniem metodyki Prince2. Dzięki posiadaniu certyfikatów Prince2 Fundation oraz Practitioner zapewniamy wysoką jakość usługi oraz spełnienie wymogów formalnych często występujących w przetargach publicznych.

W zależności od potrzeb klienta, nasze usługi mogą obejmować:

 • Kompleksowe zarządzanie projektem zgodnie z metodyką Prince2
 • Opracowanie dokumentacji zarządzania projektem zgodnie z metodyką Prince2
 • Dostosowanie metodyki Prince2 do specyfiki Inwestora i rodzaju realizowanego projektu
 • Doradzanie Komitetowi Sterującemu lub Kierownikowi Projektu w wybranych etapach realizacji projektu
 • Audyt projektu w celu oceny zgodności z metodyką Prince2
 • Zarządzanie portfelem projektów

Wybór firmy KAELMO to gwarancja wysokiej jakości usług oraz umiejętności dostosowania teorii do praktycznych potrzeb klienta oraz projektu.

Analiza biznesowa i systemowa

Analiza biznesowa i systemowa, to fazy realizacji projektów informatycznych, które często są pomijane lub realizowane w celu tzw. „odhaczenia”, ponieważ ich rola wciąż jest niezrozumiała przez osoby decydujące o kształcie projektu. W naszej ocenie rzetelne przeprowadzenie etapu analizy biznesowej i systemowej, znacznie upraszcza projektowanie i prace programistyczne w projekcie. A dodatkowo, oprócz tego, że od początku zapewnia precyzyjne wymagania funkcjonalne, to również zapewnia uwzględnienie w projektowaniu przyszłych potrzeb rozwojowych systemu informatycznego.

Analiza biznesowa i systemowa może obejmować:

 • Opracowanie uzasadnienia biznesowego realizacji projektu
 • Opracowanie celów i szczegółowych wymagań biznesowych
 • Wypracowanie wskaźników osiągnięcia celów projektu
 • Wytworzenie dokumentacji przypadków użycia
 • Wytworzenie dokumentacji scenariuszy i przypadków testowych
 • Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej
 • Zaprojektowanie interfejsu użytkownika
 • i inne zadania związane z analityczną częścią projektów informatycznych.

Wybór firmy KAELMO to gwarancja doświadczonego partnera rozumiejącego w projekcie zarówno potrzeby Użytkownika jak i Wykonawcy.

Projektowanie systemów IT

Zanim programiści rozpoczną pracę nad systemem informatycznym istnieje możliwość takiego zaplanowania architektury systemu, która zapewni efektywne spełnienie potrzeb biznesowych i funkcjonalnych klienta oraz umożliwi przyszłą rozbudowę systemu.

Oferujemy wiedzę i doświadczenie naszych architektów i projektantów rozwiązań informatycznych w zakresie:

 • optymalnego doboru technologii wytworzenia systemu
 • zaprojektowania architektury technicznej rozwiązania
 • opracowania dokumentacji projektowej systemu
 • wytworzenia dokumentacji technicznej projektu

Wybór konsultantów firmy KAELMO to gwarancja profesjonalnej kadry, świadomej wpływu odpowiedniego podejścia do architektury systemu na jego przyszłą eksploatację i rozwój.

Więcej informacji?

Zadzwoń

TEL: +48 606 877 334

Informacje nt. oferty KAELMO w zakresie Doradztwa biznesowego
email: biuro@kaelmo.pl